Regler - Priser- Kartor

Regler priser samt kartor

 

 

Spinnfiske i Sevedskvarn inom flugfiskesträckan förbjudet.

Fiske från broarna förbjudet.

Det är alla fiskandes skyldighet att läsa och ta del av de regler och förordningar som gäller inom fiskevårdsområdet.

Det sitter informations tavlor på Granön i Gysinge samt i Sevedskvarn.

Där finns information om det man behöver veta om fisket.

 

Vadningsförbud 1/4 - 15/5.

 

OMRÅDESBESTÄMMELSER

 

 

Fiskekortet medger innehavaren rätt till mete(se karta), enkelt drag-, kast-, spinn-, flug-, pimpelfiske samt angling. Max 2 spön per kort. Kortet medger ej rätt till kräftfiske.

FISKEKORTINNEHAVAREN ÅLIGGER

· Att iaktta gällande fiskeriförfattningar (häri inbegripna Länsstyrelsens kungörelse).

· Att vid fiske medföra giltigt fiskekort

· Att iaktta minimimåttet 35 cm för öring, 45 cm för harr och 45 cm för gös

· Att iaktta maxmåttet 80 cm för gädda

· Att iaktta fångstbegränsningen för harr 1 st och öring 3 st

· Att återutsätta all fångst av harr i Sevedskvarn.

(Inom detta område tillåts endast flugfiske med flugspö)

· Att iaktta vadningsförbudet från 1 april tom 15 maj

· Att observera områden undantagna från mete med agnad krok

· Att rapportera all fångst av öring, harr och gös på speciella

fångstrapporter

· Att studera uppsatta orienteringskartor så att fiske utanför

området undviks

· Att respektera i vattnet befintliga, märkta redskap

· Att ej lämna eldplats utan att betryggande släckningsåtgärder

vidtagits

· Att tillse att fiskeplatsen lämnas i snyggt och städat skick

· Att uppträda hänsynsfullt i naturen och speciellt undvika att

störa häckande fåglar

FISKEKORTINNEHAVAREN FÅR INTE

· Saluföra fångad fisk eller fånga mer än han/hon kan

konsumera

· Överlåta fiskekortet på annan

· Fiska från landsvägsbroarna

 

FISKERÄTTEN UPPHÖR OMEDELBART, OM INTE OVAN ANGIVNA VILLKOR IAKTTAS, UTAN RÄTT FÖR INNEHAVAREN ATT ÅTERFÅ DEN ERLAGDA AVGIFTEN

 

Forsfisket i Gysinge och Sevedskvarn har under många år var ett populärt eldorado för sportfiskeintresserade, vilket är mycket glädjande. För att tillgodose det höga fisketrycket görs årliga stödutsättningar av öring.

 

För att skydda det naturliga harrbeståndet och anpassa uttaget till vad vattnet kan producera, har succesivt olika fångstbegränsade åtgärder införts, t.ex. höjning av minimimått till 45 cm, max 1 fisk/dygnskort samt undantag för fiske med agnad krok inom harrförande strömsträckor. Trots dessa åtgärder visar harrbeståndet en fortsatt negativ trend vad gäller fångstantal och medelvikt. Detta är naturligtvis mycket oroande och visar att åtgärderna ej varit tillräckliga.

 

Styrelsen har därför enats om att på försök freda harren i Sevedskvarn. Detta innebär att all fångad harr i Sevedskvarn skall återutsättas. För att underlätta återutsättning och minimera skador på gälar tillåts endast konventionellt flugfiske i detta område. Skyltar vid strandlinjen och kartor på anslagstavlor visar det aktuella fredningsområdet.

 

Därutöver införs vadningsförbud under tiden 1 April t.o.m. 15 Maj i hela området samt en fångstbegränsning av 1 harr/dygn. För att vi även i fortsättningen ska se harrens utveckling skall fångstrapporter ifyllas för såväl återutsatt harr som öring och gös.

 

GYSINGEFORSARNAS FISKEVÅRDSOMRÅDE 2015-03-01

 

 

PRISER 2017

 

Här kan du lösa fiskekort:

Gysinge: Automat vid Pro:s parkering samt Brukshandeln

 

Österfärnebo: ICA samt Färnebofjärdens Camping

Hedesunda: Hedesunda Camping

 

Priser

Dygnskort (24 timmar) 150kr

3-dygnskort (72 timmar) 300kr

Årskort (365 dagar) 1200kr

Grupp pris 70kr st

 

Dessa priser gäller i automaten. Övriga försäljningsställen kan ha ett påslag på 10kr/fiskekort.

 

Från och med 2017 finns nu även digitala fiskekort som tillval till det ordinerie kortet i automaten, dock tillkommer det en administratirv avgift på 15kr på dessa kort därav prisskillnaden.

 

Priser

Dygnskort (24 timmar) 165kr

3-dygnskort (72 timmar) 315kr

Årskort (365 dagar) 1215kr

 

Barn högst 15 år fiskar fritt i sällskap med vuxen som löst fiskekort.

 

Här kan du köpa ditt fiskekort...Gysinge: kortautomaten

OBS glöm inte att skriva namn på fiskekortet!

Kartor över gysingeforsarna

 

Nedan finns en karta över fiskevårdsområdet där det är ut markerat vilka områden som finns.

 

Även hur du hittar hit finns det information om i fönstret här.

Det kommer kan komma ett varningsmeddelande angående Google Maps fönstret beroende på dina säkerhetsinställningar.

 

 

Områdeskarta klicka för större bild

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Områdena med agnförbud klicka här för större bild

 

Områdeskarta som pdf hittar du här

 

 

 

Olika avstånd

 

Gysinge - Stockholm ca 155 km 2 timmar

 

Gysinge - Västerås ca 90km 1 timme

 

Gysinge - Sandviken ca 45km 40 min

 

 

Copyright © 2009 Webansvarig Peter Lennvall .All Rights Reserved.

Gysingeforsarnas FVOF